Juli en augustus : De Preekstoel

Wat betekent het voor mij als ik zeg :

"Ik ben christelijk gelovig" ?

Negen sprekers nemen ons mee in hun persoon­lijke getuigenis. Creatief, gedurfd, spiegelend, actueel . . .

Elke spreker krijgt een half uur, niet meer en niet minder.

Nadien wordt u uitgenodigd in de tuin van de voormalige dekenij om, samen met de spreker, bij pot en pint nog een tijdje na te kaarten.

download de folder (pdf)
Vroege gasten kunnen vanaf 19:30 uur genieten van de mooie klanken van het orgel van de Waldetrudiskerk.


[dinsdag 5 juli]
Hans Geybels

Hans Geybels werd geboren in Geel op 2 april 1971. Hij behaalde een licentie moderne ge­schie­denis aan de KUL en studeerde ook in Oxford. Hij werd doctor in de godgeleerdheid en was gedurende vijf jaren woordvoerder van Kar­di­naal Daneels. Hans is docent aan de fa­cul­teit theo­logie van de KUL en doet onder­zoek naar de religieuze volkscultuur. Hij publiceert over reli­gieu­ze kunst en de relatie tussen kerk en media.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 12 juli]
Olivier Lins

Olivier Lins is geboren in ‘76, gehuwd en vader van twee dochters. Na het behalen van zijn diplo­ma Rechten aan de UA werkte hij 2 jaar als assistent Volkenrecht en Volkenrechtelijke Instel­lin­gen. Tot 2010 was hij substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg in Antwer­pen en van 2011 tot 2019, was hij privé­sec­re­taris en ceremoniaris van de bisschop van Antwer­pen. In 2020 werd hij rechter in de rechtbank van eerste aan­leg te Ant­wer­pen. Sinds 1999 maakt Olivier reeds deel uit van de Gemeenschap van Sant'Egidio te Antwerpen, waar zijn inzet zich heeft toegespitst op de zorg voor bejaarden, voor dak- en thuislozen en voor anders­ta­lige nieuwkomers.

Lees de getuigenis van Olivier Lins
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 19 juli]
Johan Swinnen

Johan Swinnen is kankeronderzoeker. Negen jaar geleden kwam de ziekte plots heel dichtbij toen bij zijn zoon Pieter een hersentumor werd vastgesteld. Uit dankbaarheid voor zijn genezing liep Johan van Leuven naar Com­pos­tella met meer dan 850 brieven van en voor kankerpa­ti­ën­ten in zijn rugzak. Onlangs ondernam hij opnieuw een looptocht, van Leuven naar Rome, en creëerde daarmee een groot symbool van verbondenheid. Johan vertelt over wat hem inspireert om zich in te zetten voor mensen die het door ziekte en tegenslag niet makkelijk hebben.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 26 juli]
Kristien Hemmerechts

Kristien Hemmerechts is in Vlaanderen en Nederland bekend als auteur van romans, korte verhalen, essays et cetera. Begin 2021 leerde ze de Sant’Egidiogemeenschap in Antwerpen kennen. Tot haar eigen verrassing voelde ze zich thuiskomen in hun vieringen en hun werking. Sindsdien neemt de gemeenschap een grote plaats in haar leven in. Op verzoek van het weekblad Knack en het VRT programma De Afspraak heeft ze daarover getuigd. Ze wil haar ervaringen immers graag delen met anderen.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 2 augustus]
Thomas Hendrikus

Thomas Hendrikus werd geboren in 1982 in Indonesië en is missionaris van Scheut. Hij is ver­ant­woordelijke voor de relatieopbouw tussen moslims en katholieken in Antwerpen en woont samen met twee medebroeders uit Brazilië en Kameroen. Deze interna­tio­nale gemeenschap is voor hen een engagement om de Blijde Bood­schap in de lokale kerken te versterken, om bruggen te bouwen tussen mensen en om openheid en solidariteit in ver­schei­den­heid te versterken en zo tot samenwerking te komen.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 9 augustus]
Julie Hendrickx

Julie Hendrickx (°1977) is als adoptiekind af­kom­stig uit India. Met veel passie en inleving schreef ze de biografie van haar tante, de be­kende missiezuster Jeanne Devos. Het boek werd ook de intri­ge­rende persoonlijke reis van een vrouw die in twee culturen thuis is. Naast een beklijvende bio­gra­fe is deze goedlachse en energieke persoon­lijk­heid ook mama en een enthou­siaste leer­kracht ge­schie­denis en godsdienst.

Bekijk enkele foto's

[dinsdag 16 augustus]
Lieven Boeve

Lieven Boeve is sinds augustus 2014 directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij is tevens gewoon hoogleraar fundamentele theologie aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Hij heeft ook diverse publicaties op zijn naam staan waaronder Theologie in dialoog: Theologie op het kruispunt van universiteit, kerk en samenleving (2014) en Het evangelie volgens Lieven Boeve: mijn ambities voor onderwijs (2019), waarin hij de uitdagingen beschrijft waarvoor het onderwijs, en in het bijzonder het katholiek onderwijs in Vlaanderen, staat.

[dinsdag 23 augustus]
Hilde Reynders

Hilde Reynders (°1964) is huisarts in een wijkgezondheidscentrum. Geïnspireerd door het leven en werk van Pater Damiaan werd ze op haar 38ste religieuze van de Zusters van de Heilige Harten. Zowel vandaag, in Herentals, als eerder, in Manilla, Parijs, Leuven of elders, staat haar diep verbonden leven met de Barmhartige God voor kracht en leidraad in haar verbondenheid met mensen.

Lees de getuigenis van Hilde Reynders
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 30 augustus]
Katrin Ceulemans

Katrin Ceulemans werkt reeds 17 jaar aan de lerarenopleiding van UCLeuven.  Samen met de studenten vindt ze inspiratie in bijbelverhalen en andere levensbeschouwelijke bronnen om de thema’s uit het leerplan rooms-katholieke gods­dienst vorm te geven. Haar geloof wordt gevoed door het werken met de studen­ten, maar ook door dochter, zus, echtgenote, mama en vriendin te zijn. Ze vindt rust in de christelijke rituelen en het geeft haar de moge­lijkheid om te herbronnen en een klare kijk te krijgen op de verantwoor­de­lijk­heid die we kregen van de Schepper.

Bekijk enkele foto's